Palveluinnovaatioiden kehityskeskus

Palveluiden osuus kansantaloudesta ja viennistä kasvaa. Palveluiden mittaus kansantaloudessa on kuitenkin ollut vaikeaa. Palvelut ovat osittain aineettomia, niiden tuottamiseen osallistuu yleensä myös palvelun asiakas, palvelun laatuskaalat saattavat olla laajoja ja palvelujen vaikuttavuudesta on vaikea saada dataa. Tämä koskee myös erityisesti julkisia palveluita.

Taloustieteessä (economics) on tutkittu tuottavuuden lähteitä ja mekanismeja erityisesti kansantalouden ja yritysten tasolla. Tuottavuus on elinkeinoelämässä osa yritysten voiton maksimointia ja siten tärkeää kilpailukyvylle. Julkisissa palveluissa tuottavuuden kehittäminen on välttämätön ehto ns. kestävyysvajeen hallinnassa.

Insinööritieteissä (engineering) tuottavuus nähdään kysymyksenä: Miten tehdään tuotteita tai palveluja tuottavammin, kun niiden tarve ja käytettävissä olevat mahdolliset resurssit tunnetaan. Tällöin tarkastelutaso on palvelu tai prosessilähtöinen, taloustieteen näkökulmasta ns. mikro tai mikro-mikro –taso.

Palveluprosessitiede tutkii palveluita prosessisysteemeinä, joissa työskentelee eri ammattiryhmien asiantuntijoita tehtävänmukaisissa tiimeissä. Prosessien mallintamisessa tarkastellaan palveluiden nykyistä ja mahdollisia parannettuja malleja, niiden suorituskykyä ja kustannuksia. Mallinnuksen kautta saadaan ehdotuksia palveluiden parantamiseksi. Mallintamiseen kehitetään haastattelujen lisäksi langattomia mittausmenetelmiä. Prosessien parantamiseksi on kehitetty yleisiä mobiilisovelluksia, joiden tuottavuusvaikutukset voidaan eri prosesseissa mitata.